Новини

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа рамково споразумение с Община Пловдив

На 5.10.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа рамково споразумение с Община Пловдив с предмет  ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с ТП Държавно горско стопанство – Твърдица

На 12.10.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с ТП Държавно горско стопанство – Твърдица с предмет на договора: „ Извършване на неотложни ремонти – възстановителни работи на ловна хижа Бички дюзю”. Стойността на обекта 29 760 лв. с продължителност 45...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна

На 06.10.2015г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор за Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Стара Загора

На 07.08.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Стара Загора след провеждане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“ – обект ОУ „ Георги Райчев –...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ сключи договор с Община Левски

На 27.07.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Левски с предмет „Изготвяне обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти на сградите от училищната...